Search form

Matiu 27:41

41E noliən əhmen mɨn əmə, pris asoli mɨn, mɨne iəgətun asoli mɨn rəha Lou, mɨne nətəmimi asoli mɨn rəha nətəm Isrel kotol əuvsan,