Search form

Matiu 28

Iesu təməmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən

(Mak 16:1-8; Luk 24:1-12; Jon 20:1-10)

1E Sante+ ləplapɨn agɨn, təmətian məsian viviən, Meri Maktələ mɨne Meri kəti mɨn kəmian məmə okuəsal=pən e suvət e nɨpəg kəpiel.

2Kəni əmeiko, nəmig asoli kəti təməlauəl mətəu-inu agelo kəti rəha Iərmənɨg təmsɨpəri e negəu e neai muvən e nɨpəg kəpiel, kəni mɨsuə rəkɨs e kəpiel, kəni mətəharəg-pəri lan. 3In tətasiə təhmen e noraipiən, kəni rəhan napən mɨn kotəruən təhmen e nəuaui nɨtəhi. 4Soldiə mɨn kəmotəgɨn pɨk, kəni motərəmrumɨn, narmɨlah təmɨkə təhmen e nətəm kəmohmɨs.

5Kəni agelo təməni=pən kəm pəta mil məmə, “Suəgɨniən, mətəu-inu iəkəhrun məmə nətuəsal e Iesu iətəm kəmətu-pəri e nɨgi kəməluau. 6Tɨkə u ikɨn inu. In təməmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən təhmen əmə e inu təməni mɨne aupən. Iəuva mueruh ikɨn təmətəməhli ikɨn.- 7Kəni ian uəhai, kəni muəni=pən kəm rəhan mɨn nətəmimi məmə, ‘In təməmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən, kəni in tətaupən e təmah matuvən əpəha Kaləli. Kəni ikɨn əha, onəkoteruh in ikɨn.’ Intələh, rəhak u nəghatiən inəni kəm təlau.”

8Kəni pəta mil kəmuagɨm uəhai əmə e suvət e nɨpəg kəpiel, mətuəgɨn, mətəu nɨkilau tagiən, mətian məmə okuəni=pən kəm nətəmimi mɨn rəha Iesu. 9Kəni əmeiko, Iesu tiet pətɨgəm o lau, məni=pən kəm lau məmə, “Təuvɨr.” Kəni kəmiəuva o Iesu, muaskəlɨm nəhlkɨn, kəni muəfaki kəm in. 10Kəni Iesu təməni=pən kəm lau məmə, “Suəgɨniən. Ian muəni=pən kəm piak mɨn məmə okəhuvən Kaləli. Ikɨn əha okoteruh iəu ikɨn.”-

Nəghatiən rəha soldiə mɨn

11Nian pəta mil kəmualiuək mətian, kəni soldiə mɨn əha nəuvein kəməhuvən e taun, kəni motəni=pən kəm pris asoli mɨn natimnati rəfin iətəm kəmoteruh. 12Nian pris asoli mɨn kəməhuvən moteruh nətəmimi asoli rəha nətəm Isrel, kəni motol nəuə kəti motəlis nəghatiən lan. Kəni motəfən məni asoli kəm soldiə mɨn, 13motəni=pən kəm lah məmə, “Nəkotəni=pən kəm nətəmimi məmə, ‘Rəhan mɨn nətəmimi kəməhuva lapɨn nian itɨmah iəmotapɨli, motakləh e nɨpətɨn motələs motagɨm.’ 14Nəmə kəpmən otətəu nanusiən u, kəni itɨmah iəkəhuvən motəni nəghatiən kəti kəm in. Kəni itɨmah onəsotosiən nərahiən kəti lan.” 15Tol lanəha, soldiə mɨn kəmotos məni, kəni motol təhmen=pən əmə məmə kəməni mɨne kəm lah. Kəni nəghatiən eiuə u təmuvən mɨtəlau e nətəm Isrel muva mətəuarus=pa rəueiu.

Iesu təmiet pətɨgəm o rəhan mɨn nətəmimi

(Mak 16:14-18; Luk 24:36-49; Jon 20:19-23)

16Kəni nətəmi lepɨn rəha Iesu kəməhuvən Kaləli, məhuvən e nɨtəuət iətəm Iesu təməni kəm lah məmə okəhuvən ikɨn.- 17Nian kəmoteruh in, kəni kəmotəfaki kəm in, mətəu nəuvein rəhalah nətəlɨgiən tatol keiu. 18Kəni Iesu tuva o lah, kəni məni=pən kəm lah məmə, “Nepətiən rəfin rəha negəu e neai mɨne nəhue nɨftəni o narmənɨgiən, Uhgɨn təməfa kəm iəu.- 19Tol lanu, onəkəhuvən motiuvi nətəmimi e nəuanɨləuɨs mɨn rəfin e nɨtəni mɨn rəfin məmə okəhuva rəhak nətəmimi, kəni motol bəptais e lah e nərgɨ Tatə Uhgɨn, mɨne Nətɨn, mɨne Narmɨn,- 20kəni motəgətun ilah məmə okotohtəu=pən rəfin nəghatiən mɨn iətəm iəməni kəm təmah. Kəni nɨpəhriəniən, iətatɨg kitah min itəmah nian mɨn rəfin mətəuarus naunun nian.”