Search form

Matiu 3

Jon Bəptais təmanus pətɨgəm nəghatiən rəha Uhgɨn

(Mak 1:1-8; Luk 3:1-9,15-17; Jon 1:19-28)

1Nu mɨn nəuvein tɨnuva mɨnuvən rəkɨs, kəni Jon Bəptais təmiet pətɨgəm, kəni mətəni pətɨgəm nəghatiən rəha Uhgɨn əpəha Jutiə ikɨn təpiə-məpiə ikɨn, 2mətəni məmə, “Otəuhlin itəmah e rəhatəmah noliən tərah mɨn, kəni məhuvən o Uhgɨn, mətəu-inu, nian iətəm Uhgɨn otarmənɨg e nətəmimi rəfin tɨnuva iuəkɨr.”- 3Jon Bəptais u, iətəm Aiseə, iəni rəha Uhgɨn aupən, təmətəghati lan məmə, “Suah kəti tətauɨn əpəha təpiə-məpiə ikɨn mətəni məmə, ‘Itəmah, otol əpenə-penə e suaru rəha Iərmənɨg, kəni motol rəhan suaru təhruahru.’”+ -

4Jon tatuvən e napən iətəm kəmol e nɨmeimei nati miəgəh kəti kətəni məmə kaməl, kəni rəhan kətəuti kəmol e nɨlosɨ kau, kəni nɨgɨn nauəniən, tatun pitu mɨne nəhu sukəpak.+ - 5Kəni nətəmimi tepət kəmotsɨpən Jerusɨləm, mɨne ikɨn mɨn e nɨtəni Jutiə, mɨne ikɨn mɨn iuəkɨr o nəhu əha Jotən, kəməhuva məmə okoteruh Jon. 6Kəni kəmotəni pətɨgəm rəhalah noliən tərah mɨn, kəni in təmol bəptais e lah e nəhu əha Jotən.

7Mətəu nian Jon təmafu məmə Farəsi mɨn mɨne Satusi mɨn tepət kəməhuva məmə otol bəptais e lah, kəni təməni=pən kəm lah məmə, “!Itəmah nəkotəhmen e təgəluə mɨn! Rəhatəmah noliən tekəu-ekəu. Nɨkitəmah təsəhtiən məmə, nəmə nautol əmə bəptais u, kəni onəkotagɨm rəkɨs e nalpɨniən mɨne niəməha rəha Uhgɨn iətəm otuva. !Kəpə!- 8Otol natimnati iətəm kautəgətun məmə nəmotəlali e nətəlɨgiən rəhatəmah, motəpəh pəhriən noliən tərah mɨn, kəni məhuvən o Uhgɨn.

9“Kəni sotəni aruiən kəm təmah e nəfəriən məmə itəmah nəkotəhruahru əmə mətəu-inu itəmah nəuanɨləuɨs mɨn rəha Epraham. !Kəpə! Inu nati əpnapɨn əmə. Iətəni kəm təmah məmə nati əpnapɨn kəpiel mɨn əmə, mətəu Uhgɨn təhrun nəuhliniən ilah kəhuva nəuanɨləuɨs mɨn rəha Epraham.+ - 10Mətəu-inu rəueiu mɨne, Uhgɨn tɨnəhtul maru rəkɨs məmə otəuahli nɨgi iətəm təsəuəiən e nəuan iətəm təuvɨr. Kəni in otəuahli=pən nɨgi əpəha e nəukətɨn məraki=pən lan e nɨgəm.-

11“Rəueiu, iatol bəptais e təmah e nəhu mətəu-inu, itəmah nəmotəuhlin rəhatəmah nətəlɨgiən e noliən tərah mɨn rəhatəmah. Mətəu iətəmimi kəti otuva iətəm rəhan nəsanəniən mɨne nepətiən tapirəkɨs iəu. Kəni iəu ləhtəni agɨn, iəsəhmen-pəniən məmə iəkos rəhan put təhmen e iol əhruin. Kəni suah kəha, in otol bəptais e təmah e Narmɨn Rəha Uhgɨn mɨne nɨgəm.- 12In tətəhtul maru o nakiliən noliən rəha nətəmimi məmə otəuəri nətəmimi, təhmen=pən e iətəmi tətasum mətəuəri rəkɨs nəua wit təuvɨr mɨne nɨlosɨ wit tərah. Tatos nəua wit təuvɨr matuvən lahuənu. Mətəu tətəraki=pən e nɨlosɨ wit tərah e nɨgəm asoli iətəm tatuəu naunun tɨkə.”+

Jon təmol bəptais e Iesu

(Mak 1:9-11; Luk 3:21-22)

13Kəni Iesu təmiet e nɨtəni Kaləli muva e nəhu Jotən məmə Jon otol bəptais lan. 14Mətəu Jon tətəniəhu əskasɨk in məni=pən məmə, “Təhruahru əmə məmə ik onəkol bəptais lak. ?Təhro nətuva məmə iəkol bəptais lam?” 15Mətəu Iesu təməni=pən kəm in məmə, “Kəpə. Pəh otol lan u rəueiu. E noliən əha, kilau okuol nati kəti iətəm Uhgɨn tolkeikei.” Kəni Jon təmegəhan lan.

16Kəni Jon təmol bəptais e Iesu, kəni rəueiu agɨn Iesu təməri e nəhu, kəni əmeiko negəu e neai təməuag, kəni təmeruh Narmɨn Rəha Uhgɨn təmeiuaiu=pa təhmen e mak, kəni məharəg-pəri lan.- 17Kəni nəuia Uhgɨn təmsɨpəri e neai mətəni məmə, “Inu nətɨk keikei iətəm iəkolkeikei pɨk, kəni nɨkik tagiən pɨk ohni.”-