Search form

Matiu 4

Setən təməfən-əfən kəm Iesu

(Mak 1:12-13; Luk 4:1-13)

1Kəni Narmɨn Rəha Uhgɨn təməghati=pən e nɨki Iesu məmə in otuvən əpəha ikɨn təpiə-məpiə ikɨn məmə Setən otəfən-əfən kəm in. Kəni Iesu təmuvən ikɨn.- 2Kəni Iesu təməpəh nauəniən o nian fote, e nərauiə mɨne lapɨn, kəni uərisɨg lan nəumɨs təmus pɨk.- 3Kəni Setən təmuva mɨnatəfən-əfən kəm Iesu məni=pən kəm in məmə, “Nəmə ik Nətɨ Uhgɨn, əni=pən kəm kəpiel mɨn pəh kotəuhlin ilah məhuva motol pɨret lan.”

4Mətəu Iesu təmuhalpɨn nəghatiən rəha Setən məmə, “Kəmətei e Nauəuə Rəha Uhgɨn məmə, ‘Nətəmimi ko kəsotəmiəgəhiən e nauəniən əmə, mətəu okotatɨg e nəghatiən mɨn rəfin iətəm tatsɨpən o Uhgɨn.’”-

5Kəni Setən təmit Iesu mian əpəha Jerusɨləm, e nəhue nimə əpəha ilɨs agɨn e Nimə Rəha Uhgɨn, 6kəni məni=pən kəm Iesu məmə, “Nəmə ik Nətɨ Uhgɨn, iuvɨg pətɨgəm, mətəu-inu Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə, ‘Uhgɨn otəni=pən kəm rəhan nagelo mɨn məmə okotəsal vivi lam, kəni motələs ik əpə ilɨs e nəhlmɨlah məmə nəsoriniən nəhlkəm nəuvetɨn e kəpiel.’”-

7Kəni Iesu təmuhalpɨn nəghatiən rəha Setən məmə, “Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni mɨn məmə, ‘Ko nəsəfən-əfəniən kəm rəhatəmah Iərmənɨg Uhgɨn matol məmə in tətatɨg itəmah min, uə kəpə.’”-

8Kəni Setən təmit mɨn Iesu mian əpəha ilɨs e nɨtəuət asoli, kəni məgətun in e nɨtənimtəni mɨn rəfin, mɨne nepətiən rəhalah, mɨne natimnati təuvɨr agɨn mɨn rəfin iətəm kəutatɨg lan, 9kəni təməni=pən kəm Iesu məmə, “Natimnati mɨn rəfin mɨn əha, iəkəfɨnə kəm ik məmə onətarmənɨg e lah, nəmə nəkasiəulɨn=pa kəni məfaki=pa kəm iəu.”

10Kəni Iesu təmuhalpɨn rəhan nəghatiən məmə, “!Amərəkɨs muvən isəu, Setən! Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə, ‘Onəkotəfaki əmə kəm rəhatəmah Iərmənɨg Uhgɨn, kəni in əmə, onautol əmə rəhan nətəlɨgiən.’”-

11Kəni Setən təmagɨm məpəh Iesu, kəni nagelo mɨn kəməhuva motasiru lan.

Iesu təmətuəuin mətəni pətɨgəm nəghatiən rəha Uhgɨn e nɨtəni Kaləli

(Mak 1:14-15; Luk 4:14-15)

12Kəni e nian əha, kəmaskəlɨm Jon Bəptais kləfən e kaləpus. Kəni nian Iesu təmətəu nəghatiən lan, kəni in təmiet muvən e taun Nasərɨt e nɨtəni Kaləli.- 13Kəni ko uərisɨg, təməpəh natɨgiən Nasərɨt, kəni miet muvən əpəha ləuahtəni e taun kəti, nərgɨn u Kapeniəm, iuəkɨr o nəhu Lek Kaləli, kəni mətatɨg ikɨn əha e nɨtəni asoli rəha nəuanɨləuɨs mɨn rəha Sepulun mɨne Naptali aupən. 14Təmuvən ikɨn əha məmə nəghatiən rəha iəni Aiseə otuva mol nɨpəhriəniən lan iətəm təməni aupən məmə, 15“Nɨftəni rəha nəuanɨləuɨs rəha Sepulun, mɨne nɨftəni rəha nəuanɨləuɨs rəha Naptali tətəməhli e suaru tatuvən e nəhu Lek Kaləli, nəven=pən e nəhu Jotən. Inu nɨtəni asoli Kaləli, ima Nanihluə mɨn. 16Nətəmi ikɨn kəmotatɨg e napinəpuiən, mətəu kəmoteruh nəhagəhagiən asoli kəti. Kəni tɨnatian, kəni nəhagəhagiən asoli təmasiəgəpɨn ilah nətəm kəmotatɨg e napinəpuiən rəha nɨmɨsiən u tətəhtərain ilah nian rəfin.”-

17Kəni mətuəuin e nian əha, Iesu təmətəni pətɨgəm nəghatiən rəha Uhgɨn mətəni məmə, “Otəuhlin itəmah e rəhatəmah noliən tərah mɨn, kəni mohtəlɨg=pən o Uhgɨn, mətəu-inu Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn tɨnatuva iuəkɨr.”-

Iesu təmauɨn e nətəmimi kuvət məmə okotohtəupən in

(Mak 1:16-20; Luk 5:1-11)

18Iesu təmətaliuək e nɨkalɨ nəhu Lek Kaləli, kəni meruh suah mil keiu ilau pian, Antɨru mɨne Saimon, u nərgɨn kəti mɨn u Pitə. Ilau kətuatu e net e nəhu Lek Kaləli mətəu-inu ilau iətəmimi mil rəha niuviən nəmu mɨn. 19Kəni təməni=pən kəm lau məmə, “Iəuva, muɨtəu=pa iəu, miəuva rəhak iətəmimi mil, kəni iəu iəkol itəlau nəkiəuva iətəmimi mil rəha niuviən nətəmimi məmə okəhuva rəhak mɨn nətəmimi.” 20Kəni rəueiu agɨn, ilau kəmuəpəh rəhalau net, kəni muɨtəu=pən.

21Kəni Iesu təmaliuək muvən nəuan nəuvetɨn mɨn, kəni meruh suah mil keiu mɨn ilau pian, nərgɨlau u Jemɨs mɨne Jon, nətɨ Səpəti mil. Kətuəharəg e nɨpəgnəua bot ilahal rəhalau tatə mətuəhli vivi rəhalau mɨn net. Kəni Iesu təmauɨn e lau məmə okiəuva miauərisɨg lan. 22Kəni rəueiu agɨn, ilau kəmuəhtul muəpəh bot mɨne tatə rəhalau, kəni miatəu=pən Iesu.

Iesu təməgətun nətəmimi kəni matol vivi nətəmimi e nɨmɨsiən

(Luk 6:17-19)

23Kəni Iesu təmaliuək ikɨn mɨn rəfin e nɨtəni Kaləli, mətəgətun nətəmimi əpəha e nimə mɨn rəha nuhapumɨniən, kəni mətəni pətɨgəm nanusiən təuvɨr rəha Uhgɨn kəm nətəmimi, kəni matol vivi nətəmimi nətəm kautohmɨs e nɨmɨsiən rəfin, mɨne nətəmimi nətəm nɨpətɨlah tərah o nɨmɨsiən rəfin.- 24Kəni nanusiən e Iesu təmɨtəlau rəfin e profens ikɨn Sɨriə, kəni nətəmimi kəmotos nətəmimi rəfin nətəm kautohmɨs məhuva o Iesu, rəhalah nɨmɨsiən tol mɨn lanu: nəuvein kautohmɨs, nəuvein nɨpətɨlah tətahmə, nəuvein narmɨn tərah tətatɨg e lah, nəuvein kautos nɨmɨsiən rəha mənɨg məutauɨt, kəni nəuvein nɨpətɨlah nəuvetɨn təmɨmɨs. Mətəu Iesu təmol vivi ilah.- 25Kəni nɨmənin nətəmimi kəmohiet e ikɨn mɨn rəfin. Mohiet e nɨtəni Kaləli, mɨne ikɨn Tekapolɨs, mɨne Jerusɨləm əpəha Jutiə, mɨne ikɨn pɨsɨn mɨn nəuvein əpəha Jutiə, mɨne ikɨn mɨn nəven=pən e nəhu Jotən kəni ilah rəfin kəməhuarisɨg e Iesu.-