Search form

Matiu 9:1

Iesu təmol vivi iətəm nɨpətɨn təmɨmɨs

(Mak 2:1-12; Luk 5:17-26)

1Kəni Iesu təmuvən e bot muvən e nɨtəni=pən e lek, kəni miet pətɨgəm iman ikɨn, e taun Kapeniəm.