Search form

Matiu 9:13

13Əhuvən moteruh-to kəni motətəlɨg əhruahru lan məmə nɨpətɨ nəghatiən u iətəm Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə,

‘Nati kəti tatol nɨkik tətagiən, inu məmə onəkotasəkəhruin nətəmimi, mətəu səniəmə rəhatəmah sakrifais mɨn iətəm nautol məutəfa kəm iəu iətəm tatol nɨkik tətagiən.’

Iətəni tol lanu lan mətəu iəu iəməsuvaiən məmə iəkauɨn e nətəmimi mɨn u kotəni məmə kɨnotəhruahru rəkɨs. Mətəu iəmuva məmə iəkauɨn e nətəmimi mɨn u kotəhrun əmə məmə ilah kautol noliən tərah mɨn.”