Search form

Rom 10

1Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Iəkolkeikei pɨk məmə Uhgɨn otosmiəgəh nətəm Isrel, kəni nian rəfin iətəfaki ohni. 2Iəu iətəni pətɨgəm kəm təmah məmə ilah kəutalkut pɨk o noliən natimnati iətəm otol nɨki Uhgɨn tagiən. Mətəu noliən rəhalah təsɨsɨpəniən e nəhruniən iətəm təhruahru. 3Ko ilah kəsotohtəu-pəniən suaru rəha Uhgɨn məmə ilah okəhuva motəhruahru e nəhmtɨn, mətəu-inu ilah kotəruru suaru rəhan, kəni motalkut məmə okotohtəu=pən rəhalah aru suaru, suaru rəha nɨtəu-pəniən Lou. 4Lou təmalkut pau məmə tol itah kotəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn, mətəu e suaru u təruru noliən. Mətəu Krɨsto təmol naunun e suaru u. In təmol suaru təuvɨr məmə nətəmimi rəfin nətəm kəutəhatətə əmə lan, ilah rəfin okotəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn.

Nəmiəgəhiən iətəm Uhgɨn tətəfa, in rəha nətəmimi ərəfin.

5Mosɨs təmətei nəghatiən kəti o suaru rəha nɨtəu-pəniən Lou məmə iətəmi kəti tuva məhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn. In təməni məmə, “Iətəmimi iətəm tatol natimnati rəfin agɨn iətəm Lou tətəni, in otos nəmiəgəhiən itulɨn.”-

6Mətəu suaru rəha nəhatətəiən məmə iətəmi kəti tuva məhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn təpiə əmə, məmə kitah kəsotoliən nati kəti mətəu-inu Krɨsto tɨnol rəkɨs rəfin. Təhmen e Nauəuə Rəha Uhgɨn iətəm tətəni məmə, “Səniəmə nəkəkeikei muvən e negəu e neai,”- məmə onəkəsal e Krɨsto mələs meiuaiu muva məmə otasiru lam. 7Kəni tətəni mɨn məmə, “Səniəmə nəkəkeikei muvən əpəha ipai ikɨn ima nətəm kəmohmɨs,”- məmə nəkəfətɨgəm Krɨsto mol təmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən. Nɨpəhriəniən. Uhgɨn tɨnol rəkɨs natimnati mɨn əha. 8?Mətəu, tətəni mɨn nak? Tətəni məmə, “Nəghatiən Rəha Uhgɨn in iuəkɨr əmə ohnik. In əpəha e nohlɨm mɨne nɨkim.”- Nəghatiən u in nəghatiən rəha nəhatətəiən iətəm iəutəni pətɨgəm.

9Tol lanəha mətəu-inu, nəmə nəkəni pətɨgəm e nohlɨm məmə Iesu in Iərmənɨg, kəni nəmə nəkəhatətə e nɨkim məmə Uhgɨn təmosmiəgəh in e nɨmɨsiən, kəni Uhgɨn otosmiəgəh ik. 10Kəni inu nɨpəhriəniən lanəha mətəu Uhgɨn tatol iətəmimi kəti tətəhruahru e nəhmtɨn nian iətəmi əha tətəhatətə pəhriən lan e nɨkin. Kəni Uhgɨn tatosmiəgəh iətəmimi kəti nian in tətəni pətɨgəm e nohlɨn məmə Iesu in Iərmənɨg rəhan. 11Təhmen e Nauəuə rəha Uhgɨn iətəm tətəni məmə, “Nətəmimi rəfin nətəm kəutəhatətə e iətəmi əha, ilah okəsotaulɨsiən nian okotəhtul e nəhmtɨ Uhgɨn.”-

12Nəghatiən əha rəha nətəmimi rəfin, nati əpnapɨn nəmə ik iətəm Isrel, uə Ianihluə kəti, mətəu-inu Iərmənɨg kətiəh əmə u tətarmənɨg e nətəmimi rəfin, mətətuati e rəhan nəuvɨriən kəm nətəmimi rəfin nətəm kəutətapuəh ohni.- 13Təhmen e Nauəuə Rəha Uhgɨn iətəm tətəni məmə, “Nətəmimi rəfin nətəm kotauɨn e nərgɨ Iərmənɨg məmə otosmiəgəh ilah, in otosmiəgəh ilah.”-

14?Mətəu nətəmimi okotəhro motauɨn e Iərmənɨg o nosmiəgəhiən ilah, nəmə kəsotəhatətəiən lan? ?Kəni okotəhro motəhatətə lan nəmə kəsotətəuiən nanusiən lan kəti? ?Kəni okotəhro motətəu nanusiən nəmə iətəmi kəti təsəni pətɨgəmiən kəm lah? 15?Kəni nətəmimi okotəhro motəni pətɨgəm nanusiən təuvɨr nəmə Uhgɨn təsahli-pəniən ilah? Təhmen e Nauəuə Rəha Uhgɨn iətəm tətəni məmə, “!In nati təuvɨr agɨn nian iətəmi kəti tətuva o nəni pətɨgəmiən nanusiən təuvɨr!”-

16Kəni nɨpəhriəniən, nətəm Isrel mɨne Nanihluə mɨn kɨnotətəu rəkɨs nanusiən u. Mətəu səniəmə nətəm Isrel rəfin nətəm kəmotos e nɨkilah nanusiən təuvɨr. Təhmen e nəghatiən iətəm Aiseə təmətei məmə, “Iərmənɨg, nətəmimi təkəku əmə kəmotəni nɨpəhriəniən e nəghatiən rəhatɨmah.”- 17Kəni tol lanəha, nəhatətəiən tatsɨpən e nati iətəm natətəu, kəni nati iətəm natətəu tatsɨpən e nanusiən iətəm kətəni e Krɨsto.

18?Mətəu iəkətapuəh mɨn məmə, ilah kəmotətəu uə kəpə? Əuəh, kəmotətəu. Nauəuə rəha Uhgɨn tətəni məmə,

“Nəghatiən təmuvən ikɨn mɨn rəfin e nɨtənimtəni mɨn,

təmuvən ikɨn mɨn rəfin agɨn.”-

19?Kəni iəkətapuəh əmə o nati kəti mɨn məmə, nətəm Isrel kəmotəhrun, uə kəpə? Əuəh, kəmotəhrun. Mosɨs təmaupən məni məmə,

“Iəkol itəmah nəkotetet nətəmimi e nɨtəni əpnapɨn əmə iətəm iəkol təuvɨr kəm lah,

kəni iəkol niəməha tol itəmah mətəu-inu iəkol təuvɨr kəm nɨtəni mɨn iətəm kəmotalməli.”- +

20Kəni uərisɨg Aiseə təsəgɨniən o nəniən məmə,

“Nətəmimi nətəm kəsotəsaliən lak, kəmoteruh iəu;

Nətəmimi nətəm kəsotətapuəhiən lak, iəmol pətɨgəm aru iəu kəm lah.”-

21Mətəu Aiseə təməni nəghatiən rəha Uhgɨn kəm nətəm Isrel məmə,

“E nian rəfin, nian rəfin, iəmuahru e nəhlmək məmə iəkasiru e təmah,

itəmah nətəm nautəhti nəuiak məutəuhlin nəmtahtəmah kəm iəu.”-