Search form

Rom 3:25

25Uhgɨn təmahli=pa Krɨsto məmə in sakrifais iətəm təmos nalpɨniən mɨne niəməha rəhan o təfagə tərah mɨn, nian nɨra Krɨsto təmaiu. Kəni Uhgɨn təmafəl təfagə tərah mɨn rəha nətəmimi nian nətəmimi kotəhatətə məmə Krɨsto təmɨmɨs o lah. Uhgɨn təmol suaru əha məmə otəgətun məmə rəhan noliən in təhruahru agɨn, mətəu-inu e nətəlɨgiən əfəməh rəhan, in təsoliən nalpɨniən o təfagə tərah mɨn iətəm nətəmimi kəmotol aupən.