Search form

Rom 4:25

25Kəmegəhan=pa e Iesu tuva mɨmɨs o təfagə tərah mɨn rəhatah, kəni Uhgɨn təmol in təmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən məmə in otol suaru məmə kitah okotəhruahru e nəhmtɨn.