Search form

Rom 9:22

22Kəni Uhgɨn təhrun nɨtəu-pəniən noliən əha e nətəmimi. Nəmə in tolkeikei, in təhrun noliən ilah məmə otərəkɨn ilah. In tolkeikei məmə otol pətɨgəm məmə niəməha tatol o təfagə tərah, kəni in otol nalpɨniən asoli kəm nətəmimi nətəm kautol təfagə tərah. Mətəu nati əpnapɨn in tatol lanəha, rəhan nətəlɨgiən təfəməh məsol uəhaiən nalpɨniən kəm lah nətəm kautol məmə nɨkin otahmə.