Search form

Rom 9:33

33Inu təhmen e Nauəuə Rəha Uhgɨn iətəm tətəni məmə,

“!Oteruh-to! Iəmaharu Kəpiel kəti əpəha Jerusɨləm məmə nətəmimi okotoh pɨkɨn,

in Kəpiel iətəm otol ilah kotəmei.

Mətəu iətəmimi iətəm tətəhatətə e Iətəmi əha , ko in otəsaulɨsiən nian təhtul e nəhmtɨ Uhgɨn.”