Search form

Kulonga 1:18

18Elyo mwami wa-Egepita wakaita basikutumbusya, wabaambila kuti, Ino nkaambonzi nemwacita obo? Nkaambonzi mwafutula bana balombe?