Search form

Kulonga 10

Cisozi mbucakabavumba ba-Egepita

1-Lino Jehova wakaambila Musa kuti, Koya kuli-Farao, nkaambo ndayumya moyo wakwe amyoyo yabalanda bakwe, kuti nkacite aya malele aangu akati kabo, 2-mukaluule mumatwi aabana banu amumizukulu yanu makani aayoosya ngendacitila ba-Egepita azitondezyo zyangu nzindakabika akati kabo, aboobo muyooziba kuti ndime Jehova.

3-Elyo ba-Musa a-Aroni bakasika kuli-Farao, bamwaambila kuti, Mbuboobu mbwaamba Jehova Leza waba-Hebrayo, Ino ulaleka lili kukaka kulibombya kumeso aangu? Leka bantu bangu, baye, bandikombe. 4-Nkaambo na wakaka kuleka bantu bangu kuti baye, ncobeni junza ndaleta cisozi mucisi cako. 5-Cisozi ciyoovumba busyu bwanyika, aboobo nyika tiikooyooboneka, alimwi ciyoolya zilyo zyoonse izyakasyaala izyakatanyonyoonwa kucivulamabwe. Ciyoolya masamu aanu oonse aamena mumyuunda. 6-Maanda aako ayoozula ncico, amaanda aabalanda bako boonse, amaanda aaba-Egepita boonse. Bamausowanu abasyanyokulu boonse tababwene cisozi cili boobu kuzwa kuciindi nebakatalika kuba ansi kusikila kubuzuba obuno. Amane kwaamba obo, wakafutamuka, wazwa kuli-Farao.

7-Elyo balanda ba-Farao bakaamwaambila kuti, Ino oyu muntu ulaleka lili kutubeda kakole? Leka bantu, baye, bakamanine Jehova Leza wabo milimo. Sa tozi kuti cisi ca-Egepita canyonyooka? 8Aboobo ba-Musa a-Aroni bakaitwa kuli-Farao, nkabela wakabaambila kuti, Kamuya, mukakombe Jehova Leza wanu. Pele mbani basi inke? 9-Musa wakavuwa kuti, Tulainka abana besu abacembele besu; tulainka abana besu balombe abasimbi, aŋombe zyesu ambelele zyesu, nkaambo tuleelede kucitila Jehova ipobwe. 10Wakabaambila kuti, Ma! Jehova abe anywebo. Nsikonzyi kumuleka kuti muye atwana twanu pe, Ncobeni mulayeeya bubi. 11Nee! Kamuya nobaalumi, mukakombe Jehova, nkaambo ncencico ncemusukeme. Mpoonya awo bakatandwa kuzwa kubusyu bwa-Farao.

12-Lino Jehova wakaambila Musa kuti, Tandabika ijanza lyako atala lyanyika ya-Egepita kuti cisozi ciboole munyika ya-Egepita, cilye mani oonse aanyika, oonse ngecakasia civulamabwe. 13Mpawo Musa wakatandabika musako wakwe atala lyacisi ca-Egepita, nkabela Jehova wakaungya muuwo wakujwe munyika buzuba obo boonse isikati amasiku, Lino nebwakaca, oyo muuwo wakujwe wakaleta cisozi. 14-Cisozi cakasika mucisi coonse ca-Egepita, akukala munyika yoonse ya-Egepita. Eco cisozi cakayoosya loko. Taakwe nikwakabede cisozi cili boobu, pe, alimwi takukooyooba cimbi cili boobu. 15-Nkaambo cakavumba nyika yoonse, aboobo nyika yakasizigwa, nkabela cakalya mani oonse aanyika amicelo yoonse yamisamu civulamabwe njicakasia. Teekwakasyaala cintu citete neciba comwe, nemuba mumisamu nemuba mumani aamusokwe, munyika yoonse yaEgepita. 16-Mpawo Farao wakafwamba kwiita ba-Musa a-Aroni, wati, Ndabisizya Jehova Leza wanu, anywebo ndamubisizya. 17-Lino amundilekelele bubi bwangu ciindi ecino luzutu, mundikumbilile Jehova Leza wanu kuti andigwisizye lufu olu, 18-Elyo wakazwa kuli-Farao, waakukumbila kuli-Jehova. 19-Nkabela Jehova wakabusya luuwo luungisya lwakumbo ilwakapepulula cisozi akuciwaala mu-Lwizi Lusalala, Teekwakasyaala cisozi ne ciba comwe mucisi coonse ca-Egepita. 20-Pele Jehova wakayumya moyo wa-Farao, aboobo takwakaleka bana ba-Israyeli kuti baye,

Ba-Egepita mbubapenzegwa mudima uusia mbi

21-Lino Jehova wakaambila Musa kuti, Tondeka ijanza lyako kujulu, kuti kube mudima mucisi ca-Egepita, mudima uuampaampwa. 22-Aboobo Musa wakatondeka ijanza lyakwe kujulu, nkabela kwakaba mudima uusia mbi munyika yoonse ya-Egepita mazuba otatwe. 23-Teebakali kubonana umwi aumwi amweenzinyina, alimwi teebakabuka umwi aumwi mpaakabede mazuba otatwe, Pele bana boonse ba-Israyeli kabajisi mumuni mumakalilo aabo. 24-Mpawo Farao wakaita Musa, wati, Kamuya, mukakombe Jehova. Imbelele zyanu aŋombe zyanu zilike zisyaale. Bacece banu abalo kamuya aabo. 25Pele Musa wakavuwa kuti, Uleelede kupa mumaanza esu zipaizyo azituuzyo, tuzibambile Jehova Leza wesu. 26Azyalo iŋombe zyesu tuleelede kuya azyo; takukooyoosyaala insumba niiba yomwe, nkaambo mulinzizyo motweelede kugwisya zyakupaizya Leza wesu, Tatuzi ncitweelede kupaizya Jehova mane tukasike oko. 27-Pele Jehova wakayumya moyo wa-Farao, aboobo wakakaka kuleka bantu kuti baye. 28Mpawo Farao wakamwaambila kuti, Zwa kulindime. Cenjela kuti utaboni busyu bwangu limbi, nkaambo mubuzuba obo mboyoobona busyu bwangu uyoofwa. 29-Musa wakati, Waamba kabotu. Nsikooyoobona busyu bwako limbi.