Search form

Kulonga 10:1

Cisozi mbucakabavumba ba-Egepita

1Lino Jehova wakaambila Musa kuti, Koya kuli-Farao, nkaambo ndayumya moyo wakwe amyoyo yabalanda bakwe, kuti nkacite aya malele aangu akati kabo,