Search form

Kulonga 10:13

13Mpawo Musa wakatandabika musako wakwe atala lyacisi ca-Egepita, nkabela Jehova wakaungya muuwo wakujwe munyika buzuba obo boonse isikati amasiku, Lino nebwakaca, oyo muuwo wakujwe wakaleta cisozi.