Search form

Kulonga 10:14

14Cisozi cakasika mucisi coonse ca-Egepita, akukala munyika yoonse ya-Egepita. Eco cisozi cakayoosya loko. Taakwe nikwakabede cisozi cili boobu, pe, alimwi takukooyooba cimbi cili boobu.