Search form

Kulonga 10:22

22Aboobo Musa wakatondeka ijanza lyakwe kujulu, nkabela kwakaba mudima uusia mbi munyika yoonse ya-Egepita mazuba otatwe.