Search form

Kulonga 10:26

26Azyalo iŋombe zyesu tuleelede kuya azyo; takukooyoosyaala insumba niiba yomwe, nkaambo mulinzizyo motweelede kugwisya zyakupaizya Leza wesu, Tatuzi ncitweelede kupaizya Jehova mane tukasike oko.