Search form

Kulonga 10:28

28Mpawo Farao wakamwaambila kuti, Zwa kulindime. Cenjela kuti utaboni busyu bwangu limbi, nkaambo mubuzuba obo mboyoobona busyu bwangu uyoofwa.