Search form

Kulonga 10:3

3Elyo ba-Musa a-Aroni bakasika kuli-Farao, bamwaambila kuti, Mbuboobu mbwaamba Jehova Leza waba-Hebrayo, Ino ulaleka lili kukaka kulibombya kumeso aangu? Leka bantu bangu, baye, bandikombe.