Search form

Kulonga 10:6

6Maanda aako ayoozula ncico, amaanda aabalanda bako boonse, amaanda aaba-Egepita boonse. Bamausowanu abasyanyokulu boonse tababwene cisozi cili boobu kuzwa kuciindi nebakatalika kuba ansi kusikila kubuzuba obuno. Amane kwaamba obo, wakafutamuka, wazwa kuli-Farao.