Search form

Kulonga 11

Mapenzi aakumamanino: ba-Egepita mbubakafwidwa bana babo bataanzi

1-Lino Jehova wakaambila Musa kuti, Nciletela Farao aba-Egepita euumo comwe, Camana buyo eco, uyoomuleka kuti mupole okuno, Amuleka buyo ncobeni uyoomutandilila kuzwa okuno. 2-Lino amba mumatwi aabantu kuti bakumbile, mwaalumi umwi aumwi kumweenzinyina, amwanakazi umwi aumwi kumweenzinyina, zintu zyansiliva azintu zyangolida. 3-Nkabela Jehova wakapa bantu luzyalo mumeso aaba-Egepita. Alakwe oyo muntu Musa kali mulemu loko munyika ya-Egepita mumeso aabalanda ba-Farao amumeso aabantu.

4-Elyo Musa wakati, Mbuboobu mbwaamba Jehova. Mbuli akati kamalangasiku ndainda munyika ya-Egepita, 5-nkabela bana bataanzi boonse bamucisi ca-Egepita balafwa, kuzwa kumwana mutaanzi wa-Farao uukede acuuno cabwami kusikila kumwana mutaanzi wamwanakazi muzike sikuziya, abalo bana bataanzi boonse baŋombe. 6-Kuyooba kulila kupati munyika yoonse ya-Egepita kutanabwenwe, alimwi takukooyooba limbi. 7-Pele bana ba-Israyeli, takukooyooba naba mubwa uubavulumina, naba muntu naba munyama, mukazibe kuti Jehova waanzaanya ba-Egepita aba-Israyeli. 8Aba balanda bako boonse bayooza kukundikotamina, cakuti, Zwa, yebo abantu boonse bakutobela, Kusule lyayaaya njoozwa. Mpawo wakazwa kuli-Farao kafundilide bukali. 9Elyo Jehova wakaambila Musa kuti, Farao takooyooswiilila pe, kuti maleele aangu avule munyika yaEgepita.

10-Ba-Musa a-Aroni bakacita aya maleele oonse kumeso aa-Farao, pele Jehova wakayumya moyo wa-Farao, aboobo taakwe naakaleka bana baIsrayeli kuti bazwe mucisi cakwe.