Search form

Kulonga 11:2

2Lino amba mumatwi aabantu kuti bakumbile, mwaalumi umwi aumwi kumweenzinyina, amwanakazi umwi aumwi kumweenzinyina, zintu zyansiliva azintu zyangolida.