Search form

Kulonga 11:3

3Nkabela Jehova wakapa bantu luzyalo mumeso aaba-Egepita. Alakwe oyo muntu Musa kali mulemu loko munyika ya-Egepita mumeso aabalanda ba-Farao amumeso aabantu.