Search form

Kulonga 11:5

5nkabela bana bataanzi boonse bamucisi ca-Egepita balafwa, kuzwa kumwana mutaanzi wa-Farao uukede acuuno cabwami kusikila kumwana mutaanzi wamwanakazi muzike sikuziya, abalo bana bataanzi boonse baŋombe.