Search form

Kulonga 11:8

8Aba balanda bako boonse bayooza kukundikotamina, cakuti, Zwa, yebo abantu boonse bakutobela, Kusule lyayaaya njoozwa. Mpawo wakazwa kuli-Farao kafundilide bukali.