Search form

Kulonga 12:12

12Nkaambo masiku ayo ngaonya njooinda akati kanyika ya-Egepita, akujaya bana bataanzi boonse bacisi ca-Egepita, nebaba bantu nebaba banyama, abaleza boonse ba-Egepita njoobabeteka. Ndime Jehova.