Search form

Kulonga 12:13

13Nkabela bulowa buyoomubeda citondezyo mumaanda momubede. Ndabona buyo bulowa, ndaindilila, aboobo tamukooyoosikilwa luumo lwakumunyonyoona ciindi eco ncensi ume nyika ya-Egepita,