Search form

Kulonga 12:14

14Buzuba obuno buyoomubeda ciibalusyo. Buyoomubeda ipobwe lyaJehova. Muyoobulemeka, bube ipobwe mumazyalani aanu oonse mane kukabe kutamani.