Search form

Kulonga 12:15

15Mazuba aali musanu aabili muleelede kulya zinkwa zitakwe bumena, Mubuzuba butaanzi muleelede kugwisya bumena boonse bwamumaanda aanu, Kufumbwa muntu uulya bumena, kuzwa kubuzuba butaanzi kusikila kubuzuba bwamusanu aabili, oyo muntu ulanyanzigwa bu-Israyeli.