Search form

Kulonga 12:16

16Mubuzuba buta an zi kuleelede kuba ambungano iisalalisya, alimwi mubuzuba bwamusanu aabili kuleelede kuba imbungano iisalalisya, Takukooyoocitwa milimo niiba imwi mumazuba ayo, cita kubamba zilyo muntu nzyeelede kulya.