Search form

Kulonga 12:22

22Alimwi amubweze cisankanya cahisopo, akucinika mubulowa bwamumutiba, mukazile cikunguzyo aminsende yobile abulowa bwamumutiba, Lino kutabi naba omwe akati kanu uuzwa muŋanda yakwe mane bukace.