Search form

Kulonga 12:23

23Jehova ulainda kuti aume ba-Egepita, Abona bulowa bwakucikunguzyo abwakuminsende yobile, Jehova ulaindilila amulyango oyo, takooyoozumizya sikujaya kuti anjile mumaanda aanu kukumuuma.