Search form

Kulonga 12:29

Ba-Egepita mbubakafwidwa bana babo bataanzi

29Lino kumalungasiku Jehova wakauma bana boonse bataanzi bamucisi ca-Egepita, kuzwa kumwana mutaanzi wa-Farao iwakakede acuuno cabwami kusikila kumwana mutaanzi wamwaange wamuntolongo, abalo bana bataanzi boonse baŋombe.