Search form

Kulonga 12:31

31Nkabela wakaita ba-Musa a-Aroni masiku, wati, Amunyampuke, muzwe akati kabantu bangu, nywebo abana ba-Israyeli boonse. Kamuya, mukakombe Jehova, mbubonya mbumwaamba.