Search form

Kulonga 12:35

35Alimwi bana ba-Israyeli bakacita mbubonya mbuli Musa mbwaakabaambila. Bakakumbila kuba-Egepita zibelesyo zyansiliva azibelesyo zyangolida azyakusama.