Search form

Kulonga 12:37

Ba-Israyeli mbubakapola kuzwa ku-Egepita

37Elyo bana ba-Israyeli bakeenda kuzwa ku-Ramese kuya ku-Sukoti. Bakali baalumi bali zyuulu zili myanda iili musanu aumwi basimyeendo, kutaamba banakazi abana.