Search form

Kulonga 12:41

41Neyakamana myaka iili myanda yone amakumi otatwe, mubuzuba obo mbubonya makamu oonse aa-Jehova akazwa mucisi ca-Egepita.