Search form

Kulonga 13:13

13Amutaanzi umwi aumwi wambongolo uleelede kumununuzya kabelele; watamununuzya uleelede kutyola insingo yakwe. Abalo bataanzi babana bako balombe uleelede kubanununa.