Search form

Kulonga 13:14

14Lino kuciindi ciboola, mwanaako aakubuzya kuti, Nkutyeni eci? uleelede kumwaambila kuti, Kunguzu zyajanza lyakwe Jehova wakatupozya kuzwa ku-Egepita kuŋanda yabuzike.