Search form

Kulonga 13:18

18Leza wakeenzya bantu munzila iizyunguluka kunkanda ku-Lwizi Lusalala, Nkabela bana ba-Israyeli bakazwa kunyika ya-Egepita balilibambide kunkondo.