Search form

Kulonga 13:19

19Alimwi Musa wakatolelela zifuwa zya-Josefa, nkaambo Josefa wakakonkezya loko bana ba-Israyeli, wati, Ncobeni Leza uyoomuswaya; lino muleelede kutolelela zifuwa zyangu kuzwa okuno.