Search form

Kulonga 13:3

3Nkabela Musa wakaambila bantu kuti, Amwiingasile buzuba obuno nemwazwa mu-Egepita kuzwa muŋanda yabuzike, nkaambo kunguzu zyajanza lyakwe Jehova wamupozya mucisi eci. Kutaligwi zinkwa zili abumena.