Search form

Kulonga 13:5

5Lino Jehova naayoomusisya kunyika yaba-Kanana ayaba-Hiti ayaba-Amori ayabaHivi ayaba-Jebusi, nyika njindakasyomezya kulibamauso kumupa, nyika iikunka malili abuci, muleelede kubamba milimo eyi mumwezi uno.