Search form

Kulonga 13:6

6Mazuba aali musanu aabili muleelede kulya zinkwa zitakwe bumena, lino mubuzuba bwamusanu aabili kuyooba ipobwe lya-Jehova.