Search form

Kulonga 13:8

8Elyo mubuzuba obo uleelede kupandulwida mwana wako kuti, Nkaambo kaceeco Jehova ncaakandicitila nendakazwa ku-Egepita.