Search form

Kulonga 14:13

13Pele Musa wakaambila bantu kuti, Mutayoowi, amwiime, mubone lufutuko Jehova ndwasi mucitile buzuba obuno, Aba ba-Egepita mbomubwene sunu tamukooyoobabona limbi.