Search form

Kulonga 14:19

19Mpawo angelo wa-Leza iwakali kuzulwida makamu aaba-Israyeli wakajokela musule lyabo. Awalo musumpululu wajoba wakazwa kunembo lyabo, waima musule lyabo,