Search form

Kulonga 14:2

2Ambila bana baIsrayeli kuti bapiluke, bayake zilao zyabo kunembo lya-Pihahiroti, akatikati ka-Migidoli alwizi kunembo lya-Baala-Zefoni. Amuyake zilao zyanu nkukonya oko kumbali lyalwizi.