Search form

Kulonga 14:21

21Elyo Musa wakatandabika ijanza lyakwe atala alwizi, nkabela masiku oonse Jehova wakapilusya maanzi aalwizi amuuwo muyumu wakujwe, mane kwakaboneka nyika injumu akati kalwizi, amaanzi akapambukana.